Domov » Úradná tabuľa » Návrhy VZN na pripomienkovanie

Návrhy VZN na pripomienkovanie

návrh VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 02/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

 

NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ  (VZN) – pripomienkovanie

1. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len VZN) a to:
a) v písomnej forme na adresu uvedenú v návrhu VZN
b) ústne do zápisnice  ako je uvedené v návrhu VZN
c) elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v návrhu VZN na úradnej tabuli alebo na elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke obce.
2. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
3. Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k VZN. V každom návrhu VZN bude na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke obce určený dátum, dokedy možno uplatniť pripomienku.