Domov » Úradná tabuľa » Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Braväcove
Občan:
Janka Molnárová
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Braväcovo, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Braväcove, Braväcovo 196, 976 64, v úradných hodinách.

Zverejnené: 16.11.2017